หลักการซ่อม 4 ประการ

1

ระบุปัญหาด้วยรหัสไฟกระพริบ

2

ตั้งสมมุติฐานด้วยคู่มือช่างบริการ

3

พิสูจน์สมมุติฐานด้วยเครื่องมือวัด

4

แก้ไขตรงจุด

run

timer

ยืนยัน

run

timer

หมายเหตุ : การนับไฟกระพริบจะใช้เวลา 8 วินาที / 1 รอบ จากนั้นโปรแกรมจะตัดรอบการนับใหม่

คำบรรยาย

ไม่มีสาเหตุดังกล่าว

ขั้นตอนการแก้ไข

ขั้นตอนการแก้ไข